Governing Body 2019-2020

Team

Dr.Satyaprakash Dubey

AOI President

Team

Dr.Ravi Ramalingam

Immediate Past President

Team

Dr.Sameer Bhargava

President Elect

Team

Dr.Satyaprakash Dubey

AOI President

Team

Dr.Ravi Ramalingam

Immediate Past President

Team

Dr.Sameer Bhargava

President Elect

Team

Dr.Kaushal Sheth

AOI Hon. Secretary

Team

Dr.Yogesh Dabholkar

AOI Hon.Treasurer

Team

Dr.Sudhakar Vaidya

Advisor

Team

Dr.Sanjay Agarwal

Advisor

Team

Dr.Viral Chhhaya

Advisor

Team

Dr. Deepak Haldipur

Advisor

Team

Dr.Saumendra Bandopadhyay

Chairman Editorial Board

Team

Dr.L.N.Namdeo

Editor

Team

Dr.Nandu Kolwadkar

72nd AOICON Nagpur
Organiser Scretary

Governing Body Members

Dr.C. John Panicker
Dr. Dedashish Guha
Dr. Vishwas K. V.
Dr. Rajendra Bansal
Dr. Devendra M. Mahore
Dr. Gajanan M. Kashid
Dr. Bidhan Roy
Dr. Amit Gangoli
Dr. K. S. Gangadhana Somayaji

Editorial Board Members

Dr. Anil Kumar S. Harugop
Dr. Pijush Ray
Dr. R. K. Mundra
Dr. Sadat Qureshi